Solar Satellites for Graviton


Solar Satellites for Graviton
Nivel:
Energy needed: 300.000
Planta de Energia Solar:
Energy produced:  
Planta de Fusão:
Energy produced:
Max. Temperature:
Tecnologia de Energia:
Hangar:
Fábrica de Nanites:
You will need (Solar Satellites):
Resources:
Time: