Solar Satellites for Graviton


Solar Satellites for Graviton
Nivel:
Energy needed: 300.000
Nap erőmű:
Energy produced:  
Fúziós erőmű:
Energy produced:
Max. Temperature:
Energia Technológia:
Hajógyár:
Nanite Gyár:
You will need (Solar Satellites):
Resources:
Time: