Solar Satellites for Graviton


Solar Satellites for Graviton
Nivel:
Energy needed: 300.000
Elektrownia słoneczna:
Energy produced:  
Elektrownia fuzyjna:
Energy produced:
Max. Temperature:
Technologia energetyczna:
Stocznia:
Fabryka nanitów:
You will need (Solar Satellites):
Resources:
Time: